2006-08-23 04:51 #0 av: Faxlin

Vi illerägare är ofta ute i naturen med våra illrar. Vad är det som gäller? Vad säger allemansrätten igentligen? Kort sagt säger den: Inte störa-inte förstöra. Men det är så mycket mer.

 

Vad är allemansrätten?

Inskriven i grundlagen

Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten".

Men allemansrätten i sig är ingen lag, och inte i någon lag står det vad allemansrätten innehåller. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är straffbart att bryta mot de lagar eller förordningar som omger allemansrätten. Du är själv skyldig att ta reda på vad som gäller, men det är inte alltid så lätt. Vi hjälper dig med det på den här hemsidan.

Frihet under ansvar

 

Allemansrätten innebär en begränsad rätt för var och en att färdas över annans

mark och tillfälligt uppehålla sig där. Med rätten följer krav på hänsyn och

varsamhet; mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor ute i

naturen. Naturvårdsverket har sammanfattat allemansrätten i orden Inte störa -

Inte förstöra.

De allmänna hänsynsregler som gäller för alla som nyttjar naturen och

allemansrätten hittar du i Miljöbalkens 2 och 7 kap. Miljöbalken finns på vår

hemsida, www.naturvardsverket.se, under Lagar och Rättesnören.

Sedvana och kulturarv

 

På medeltiden var det glest mellan pizzeriorna. Resenärer på väg genom de småländska

skogarna fick ofta nöja sig med hasselnötter som färdkost. Där var det

tillåtet att plocka ena handsken full med nötter, mer fick man inte ta. Sedvänjor av

det här slaget har levt kvar genom århundraden, och har möjligen haft betydelse

för delar av vår nuvarande allemansrätt. Vi betraktar ofta allemansrätten som ett

kulturarv, och ibland till och med som en nationalsymbol.

För friluftslivets skull

 

Begreppet allemansrätt etablerades inte förrän i början på 1940-talet. Det var i

samband med 1940-års Fritidsutredning som skulle föreslå åtgärder för att bereda

tätorternas befolkning bättre möjligheter att komma ut i naturen. Samtidigt gällde

det att finna lösningar för att minska motsättningarna mellan markägare och

allmänhet. Friluftslivet växte sig starkt och krävde mer utrymme. Många såg det

växande friluftslivet som ett hot både mot naturen och mot befolkningen på landsbygden.

En hel del förslag fördes fram om lagreglering av friluftslivet. Men

förslagen har inte förverkligats, utan allemansrätten har kommit att fortleva som

en frihet under ansvar.

Långt ifrån glasklar

 

Eftersom allemansrätten inte är någon lag och inte heller finns beskriven i lag, går

det inte att ge exakta besked om vad som gäller i alla sammanhang. Lagarna som

omger allemansrätten anger dess yttersta gränser och talar om vad som är förbjudet.

Men man kan inte säga att allt som inte är förbjudet ingår i allemansrätten.

Det finns mycket som är olämpligt utan att vara förbjudet. Med utgångspunkt från

lagarna kan allemansrätten tolkas i domstol. Men de rättsfall som rör allemansrätten

är inte så många.

Allemansrätten gäller för alla. Den har kommit att få stor betydelse inte bara

för den enskilde, utan också för organisationer och turistnäring. Dessa har ingen

egen allemansrätt, men kan i sin verksamhet dra nytta av att allemansrätten finns.

Om du vill veta mer

 

i olika avseenden, och du hittar länkar till lagar och annan information.

  • Mer information finns i avsnittet Allemansrättens innebörd i vår skrift

Allemansrätten - Vad säger lagen?

 

Relaterade länkar

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2006-08-23