2007-04-09 01:45 #0 av: Faxlin

Här har du betydelsen av vad ord som börjar på A inom aveln betyder.

 

Albinism Albino.

Förlust av förmågan att bilda färgpigment. Albinodjur blir helt vita med ljus röda ögon.

 

Allel.
Platsen för ett arvsanlag (ett locus) på en kromosom kan besättas av gener med olika verkan. Olikverkande gener tillhörande et bestämt locus kallas alleler..

 

Artificiell insemination.
Artificiell insemination eller konstgjord sädesöverföring. Artificiell insemination används då en normal parning av någon orsak inte kan utföras eller när man vill använda ett enskilt hanjur mer än vad naturlig parning skulle medge.

Artificiellt urval.

Människans val av individer för parning kallas för artificiellt urval till skillnad från den gallrig av individer som sker under naturförhållanden ( se Naturligt urval ).

 

Arvsanlag.

En del av en kromosom med bestämd inverkan på en individs egenskaper. Ett annat ord för arvsanlag är gen. Summan av ett djurs arvsanlag, gener, kallas genotyp.

 

Arvbarhet.

Arvbarht är ett begrepp som används inom avelsläran för att ange den säkerhet med vilken vi kan förutsäga avkommans utseende eller prestationförmåga med ledning av mätningar eller bedömningar av föräldrars eller andra släktingars egenskaper. Arvbarheten kan variera från 0% till 100%. Vid 0% bestäms egenskapen inte alls av arv utan enbart av miljöpåverkan. Vid 100% är alla skillnader vi kan se mellan djur beroende på deras arvsanlag. Flertalet egenskaper uppvisar arvbarheter mellan dessa ytterlighetsvärden. Den vetenskapliga termen för arvbarhet är heritabilitet.

 

Avel.

Planerad förökning av djur efter bestämda regler så att den samlade mängden arvsanlag i en djurstam, dess genpool, påverkas på ett planlagt sätt. Målsättningen kan vara att därmed förändra bestämda egenskaper eller att genom slumpparningen hålla djurstammen genetiskt oförändrad.

 

Avelsmetod.

Regel för parning av djur, ofta enligt bestämda släktskapsförhållanden såsom nära inavel, linjeavel, utavel eller olika planerade korsningssystem. Andra metoder förekommer, exempelvis parning efter likhet, parning av motsatta typer osv.

 

Avelsurval.

Urval av de djur som skall bli föräldrar till nästa generation.

 

Avelsvärde

Ett djurs avelsvärde definieras som dess förmåga att genom överföringen av sina arvsanlag påverka egenskaper hos sin avkomma.

 

 

Avelsvärdering.
Metod för att bedöma de troliga verkningarna av ett djurs arvsanlag på dess avkomma. Avelsvärdering kan genomföras genom granskning av stamtavlor, genom avkommeprövning eller genom att undersöka individen själv, sk individprövning.

 

Avkommebedömning.

Metod för att bedöma ett djurs avelsvärde genom att studera dess ungar.

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-04-08