2007-04-20 04:50 #0 av: Faxlin

Här kommer förklaringar på ord inom aveln på bokstäverna H och I.

 

Heritabilitet.

Vetenskaplig beteckning för arvbarhet. Heritabiliteten anges med decimaltal istället för med procenttal och förkortas med h2.

 

Heterosis.

Korsningseffekt beroende av att all inavel bryts vid parning mellan helt obesläktade djur. Ger som regel ökad storlek, höjd vitalitet och förbättrad fruktsamhet.

 

Heterozygot.
Individ som endast kan bilda könsceller med samma arvsanlag därför att den bär identiska gener på motsvarande loci (genpositioner) inom homologa kromosomer. Ofta används homozygot i begränsad bemärkelse och avser då endast en grupp av loci som styr någon bestämd egenskap.

 

Hämofili.
Se blödarsjukan.

 

Identisk tvilling.
Tvillingar som uppkommit genom att ett enda befruktat ägg delats i tidigt utvecklingsstadium och givit upphov till två individer.  Genom sitt ursprung ur samma befruktade ägg får de helt lika, identiska genuppsättning. Identiska tvillingar förekommer också bland kullsyskon även om det är svårare att påvisa hos flerfödande djurslag än hos djur som normalt bara föder en unge.

 

Inavel.

Avelsmetod där individer som är nära besläktade paras med varandra. Leder till ökad homozygotisering med återföljande sänkt livskraft och sjunkande fruktsamhet.

 

Inavelsdepression.
De negativa följderna av inavel.

 

Incestavel.

Avel mellan mycket nära besläktade individer, till exempel far-dotter, mor-son eller helsyskon.

 

Isogen.
Isogena djur har samma genotyp.

 

Intermediär nedärvning.

När ingendera genen i ett genpar dominerar över den andra utan båda bidrar till djurets fenotyp sägs den påverkade egenskapens nedärvning vara intermediär. Ibland talar man om intermediär nedärvning för egenskaper som bestäms av många genpar där varje enskild gen har begränsad effekt. Avkomman blir då ofta intermediär mellan de båda föräldrardjuren.

 

 

 

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2007-04-20